Smokey Monkey Shoulder

Blended Malt Scotch Whisky 40%

Region: Scotland

Age: NAS

Strength: 40% ABV

Colouring: Yes

Chill Filtered: Yes

Smokey Monkey Whisky Review